Pravila o privatnosti

EXTREME SPORT TEAM DOO BEČEJ, Trg Oslobođenja 4, Bečej angažovan je u zaštiti ličnih podataka lica koja posećuju ovaj sajt. Pravila o privatnosti se odnose prvenstveno na posetioce sajta i korisnike našeg njuzletera. Vaši podaci nisu dostupni neovlašćenim licima, a koriste se u svrhe predviđene Pravilima o privatnosti.

Ukoliko u ugovorima koje zaključujete sa nama kao rukovaocem podacima o ličnosti dođe do promene svrhe obrade podataka u odnosu na svrhu navedenu u Pravilima o privatnosti, takva posebna svrha obrade je predmet konkretnog ugovora i posebnog pristanka.

Za pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti koja se ne navode u Pravilima o privatnosti, od značaja su opšti propisi koji regulišu materiju zaštite podataka o ličnosti, a pre svega Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br.87/2018 – dalje: Zakon). Na ovaj način Vam pružamo informacije u smislu člana 23. Zakona.

Korisnik sajta prihvata Pravila o privatnosti kao poznate. Ukoliko korisnik sajta ne prihvata Pravila o privatnosti, ima pravo da prestane koristiti sajt i nije u obavezi da pruži bilo kakve podatke o ličnosti.

 1. Ко obrađuje moje podatke o ličnosti (identitet i kontakt podaci rukovaoca)?

Vaše podatke obrađuje EXTREME SPORT TEAM DOO BEČEJ, Trg Oslobođenja 4, Bečej (dalje: Rukovalac).

 1. Koje podatke obrađujemo?

Za korišćenje našeg sajta potrebno je da prihvatite Politiku kolačića – „cookies”, dok je za korišćenje njuzletera potrebno da prihvatite ova Pravila o privatnosti.

Pojam „podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke, to činimo na poverljiv, a za Vas transparentan način.

Vaše podatke obrađujemo dok koristite sajt, a ukoliko ne želite da pružite Vaše podatke o ličnosti, moguće je da nećete moći koristiti pojedine sadržaje sajta.

Rukovalac preduzima sve potrebne radnje kako bi podaci koje obrađuje bili ažurni i tačni u svakom momentu.

Obrađujemo sledeće podatke o ličnosti:

 • ime i prezime
 • broj telefona
 • adresa stanovanja i/li druga korespodentna adresa
 • adresa elektronske pošte
 • sistemske informacije (IP adresa, rezolucija, verzija sistema, statistika sajtova dostupnih sa našeg sajta, oblici ponašanja, istorija pretraživanja)
 1. Koja je svrha obrade i pravni osnov za obradu?

Vaše podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka. Obavezujemo se da podatke koje obrađujemo nećemo koristiti u svrhe koje nisu definisane Pravilima o privatnosti, a obrađujemo podatke u obimu koji je neophodan za ostvarenje svrhe obrade. Svrha obrade ličnih podataka je bolje poznavanje Vaših potreba, kao i preciziranje i poboljšanje sadržaja sajta. Obrađujemo podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje pojedinih pogodnosti sajta:

 1. a) prijava za korišćenje njuzletera:
 • informacije o novim sadržajima (putem mejla ili pretraživanja)
 • u bilo kom momentu možete da nam zabranite dostavljanje reklame ili različitih komercijalnih ponuda putem mejla
 • imate mogućnost izmene različitih kanala informacija vezanih za njuzleter
 1. b) davanje mišljenja i komentarisanje sadržaja sajta
 2. c) kontaktiranje radi rezervacije programa koje nudimo na našem veb-sajtu
 3. d) ostvarivanje mogućnosti kupovine proizvoda putem našeg veb-sajta
 4. U kom roku čuvamo podatke o ličnosti?

Obrada podataka vrši se u skladu sa načelom ograničenja čuvanja, u minimalnom vremenskom periodu u kome je radi ispunjenja konkretne svrhe obrade potrebno da lica na koja se podaci odnose mogu biti identifikovana. Rokove čuvanja Vaših ličnih podataka definišemo vodeći se sledećim kriterijumima:

 • period u kome su nam potrebni Vaši lični podaci kako bismo Vam mogli pružati naše usluge;
 • postoji li zakonska, ugovorna ili slična obaveza čuvanja Vaših ličnih podataka.

Lične podatke koje obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka čuvamo sve dok imamo Vaš pristanak.  U slučaju povlačenja pristanka, iste brišemo u najkraćem roku. Ako se lični podaci moraju čuvati radi poštovanja zakonske obaveze, takvi podaci se čuvaju do kraja isteka zakonskog perioda čuvanja.

 1. Kome su dostupni Vaši lični podaci?

Pristup podacima koje ste nam stavili na raspolaganje imaju samo oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni. Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, Vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima – našim partnerima koji pružaju usluge u ime Rukovaoca (npr. spoljni partneri koji se bave marketingom, IT partneri koji se bave održavanjem našeg veb-sajta, partneri koji se bave knjigovodstvom i pojedinim finansijskim poslovima).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim partnerima i način zaštite i postupanja sa Vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

 1. Bezbednost podataka

Preduzimamo sve radnje radi zaštite Vaših podataka. Pojedini podaci su šifrovani i čuvamo ih u tajnosti, dok neke možemo da koristimo tek nakon Vaše identifikacije. Pristup ličnim podacima moguć je samo licima koji koriste te podatke za ostvarivanje svrhe obrade podataka i koji imaju obavezu čuvanja tajnosti podataka i njihovog poverljivog korišćenja. Zaštita Vaših ličnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mera zaštite koje sprovodimo su sledeće: 1) implementacija pseudonimizacije baze podataka kad god je to moguće; 2) primena savremenih metoda zaštite i kontrole pristupa izvorima podataka koji sadrže lične podatke.

 1. Koja su moja prava?
 • pristup ličnim podacima – imate pravo da od nas tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, pristup tim podacima, kao i informacije o obradi u skladu sa članom 26. Zakona. Molimo Vas da pitanja i zahteve pošaljete na adresu info@hsb.rs. Na Vaš zahtev ćemo odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka;
 • ispravka netačnih, dopuna, brisanje, ograničenje upotrebe ličnih podataka – imate pravo da tražite ispravku Vaših netačnih ličnih podataka, kao i pravo da dopunite, brišete i ograničite upotrebu Vaših ličnih podatka. Molimo Vas da pitanja i zahteve pošaljete na adresu info@hsb.rs. Na Vaš zahtev ćemo odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka;
 • Prenosivost ličnih podataka – imate pravo preuzeti i tražiti prenos Vaših ličnih podataka. Molimo Vas da pitanja i zahteve pošaljete na adresu info@hsb.rs. Na Vaš zahtev ćemo odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka;
 • Pravo na povlačenje saglasnosti i zaborav – imate pravo da povučete Vašu saglasnost za obradu ličnih podataka kao i da tražite da se trajno brišu Vaši lični podaci koje smo obrađivali na osnovu Vaše saglasnosti. Molimo Vas da pitanja i zahteve pošaljete na adresu info@hsb.rs. Na Vaš zahtev ćemo odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka;
 • Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim ličnim podacima – imate pravo prigovora na obradu Vaših ličnih podataka kao i uopšteno na naš način postupanja s Vašim ličnim podacima. Molimo Vas da pitanja i zahteve pošaljete na adresu info@hsb.rs. Na Vaš zahtev ćemo odmah odgovoriti, a najkasnije u roku od mesec dana, osim ako izuzetna složenost pojedinog slučaja ne zahteva produženje navedenog roka;
 • Pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim organom za zaštitu ličnih podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ( https://www.poverenik.rs/).
 1. Zaštita podataka maloletnika i lica sa ograničenom poslovnom sposobnošću

Naš veb-sajt nije namenjen osobama mlađim od 15 godina. Iz tog razloga nemamo nameru da sakupljamo niti koristimo lične podatke osoba mlađih od 15 godina bez dozvole i znanja roditelja ili staratelja (u daljem tekstu zajednički označeni kao: roditelj) kojima se preporučuje da pravilno nadziru maloletnike pod svojim starateljstvom dok pretražuju po internetu, a naročito kada je omogućeno ostavljanje ličnih podataka. Za osobe koje su poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne potrebna je saglasnost zakonskog zastupnika. Roditelji, odnosno zakonski zastupnici imaju pravo tražiti pristup, ispravku i/ili brisanje ličnih podataka lica mlađih od 15 godina, kao i sva druga prava u pogledu obrade ličnih podataka predviđena Zakonom.

 1. Kolačići

O kolačićima se možete informisati u odeljku Cookies.

 1. Linkovi koji upućuju na druge veb-sajtove

Pojedini linkovi na našem veb-sajtu mogu da upućuju na spoljne sajtove trećih lica. Rukovalac nema kontrolu nad takvim veb-sajtovma, i ne može da odgovara za sadržinu tih sajtova, niti za obradu ličnih podataka od strane tih sajtova. Radi bezbednosti ličnih podataka, predlažemo Vam da pročitate pravila o privatnosti koja se nalaze na sajtovima do kojih ste došli putem naše veb-stranice.

 1. Koji propisi se primenjuju?

Zaštitu Vaših ličnih podataka reguliše Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

 1. Izmena Pravila o privatnosti

Rukovalac ima pravo da jednostrano izmeni Pravila o privatnosti. Ukoliko Rukovalac sam ili usled zakonskih obaveza menja Pravila o privatnosti, ona automatski stupaju na snagu nakon objave. Iz tog razloga, molimo Vas da pročitate poslednju verziju Pravila o privatnosti koja je dostupna na veb-stranici.